Zaloguj się / Zarejestruj się PL / ENG

+48 71 352 07 80

zamowienia@pulio.pl biuro@pulio.pl
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

                                                                                            F.H. Pulio Krzysztof Gebel

                                                                                            ul. Żegiestowska 3

                                                                                            50-542 Wrocław                                                          

 

 

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§ 1

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje dwa rodzaje zgłoszeń:

a)        wynikające z usterek dostarczonego towaru

b)        wynikające z niezgodności towaru z umową

§ 2

Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie zgłoszenia mailowego lub przysłanego na piśmie zawierającego następujące informacje:

  1. numer produktu
  2. nazwa produktu
  3. ilość sztuk
  4. kopia dowodu zakupu przez klienta
  5. dokładny powód reklamacji i opis usterki

 

§ 3

Reklamacja wynikająca z usterek dostarczonego towaru będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

a)        zostały podane wszystkie informacje zgodnie z zapisem §2 

b)        towar został należycie zabezpieczony do transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość,
czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu.

§ 4

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów
 i dokumentów z danymi zawartymi w pisemnej informacji dotyczącej przedmiotowych reklamacji, o których mowa w § 2
. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta.

§ 5

W wyniku uznania reklamacji, następuje wymiana towaru lub jego naprawa. W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy nastąpi zwrot gotówki (korekta).

§ 6

Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

a)      został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności

b)      zgłoszenie  zostało dokonane nie później niż 7 dni od daty dostarczenia lub odbioru towaru.

§ 7

Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:

a)      dostarczone niezgodnie z zamówieniem

b)      niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania

c)      towar nie nadaje się do celu określonego przez kupującego

d)      towar nie odpowiada podanemu przez firmę Pulio opisowi.

 

§ 8

Reklamacji nie podlegają:

a)        cechy fabryczne reklamowanego produktu

b)        towary, którym minął okres gwarancji producenta

c)        minęły 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu dokonanego w firmie Pulio

d)        uszkodzenia mechaniczne

e)        naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji

f)        uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji

 

§ 9

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

a)        towar nie został zakupiony w firmie Pulio

b)        przesyłka nie zawiera informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji zgodnie
z opisem w § 2

c)        stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

 

                                                             §10

W przypadku zgłoszenia reklamacji, które są niezasadne np. zabawka ma rozładowane baterie/akumulator, nie został włączony przycisk on/off,  usterka zabawki wynika z niewłaściwej obsługi niezgodnej z zapisem w instrukcji itp. – takie reklamacje będą odsyłane na koszt zgłaszającego.

                                                             § 11

Wyczerpane baterie demonstracyjne w zabawce nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

§ 12

Termin rozpatrzenia reklamacji  wynosi 14 dni od dnia przyjęcia towaru do reklamacji, natomiast w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przedłużenia czasu naprawy (np. brak części) podmiot zgłaszający reklamację zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  W poszczególnych przypadkach termin może zależeć od sposobu rozpatrywania reklamacji przez dostawców i producentów współpracujących z firmą Pulio.

UWAGA: w przypadku braku załączenia informacji dot. reklamacji zgodnie z §2, 14-to dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia braków formalnych dokumentacji reklamacyjnej.

 

                                                                   § 13

W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego/zniszczonego w transporcie, podstawą złożenia reklamacji jest protokół sporządzony przy kurierze.

 

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 071 352 07 80.Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka